Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do zakupienia kasy fiskalnej, jeśli przekroczysz limit określony w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W takim wypadku, w ciągu 2 miesięcy, następujących po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty, należy niezwłocznie zakupić kasę fiskalną.


Jeśli obrót przekroczył kwotę 20 tys. złotych, przedsiębiorca jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy (np. jeśli limit został przekroczony w marcu, utrata prawa zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej upłynie w czerwcu, i to właśnie w tym miesiącu kasa fiskalna powinna zostać już zakupiona i zdatna do użytku).

W przypadku, gdy przedsiębiorca został zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej, lecz nie wywiąże się z tego obowiązku i nadal będzie prowadził działalność bez kasy rejestrującej – czekają go konsekwencje karno-skarbowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, organ podatkowy ma prawo do nałożenia na podatnika dodatkowego obciążenia podatkowego. Wynosi ono 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Nie dotyczy to jednak osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod Kodeks karny skarbowy.

Oprócz obciążenia podatkowego, przedsiębiorca musi liczyć się z utratą prawa do odliczenia kwoty wydanej na zakup urządzenia rejestrującego – czyli tzw. ulgi na zakup kasy wynoszącej 90% jej ceny, jednak nie więcej niż 700 złotych). Tylko podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku).

Art. 60 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego głosi, że ten, kto pomimo obowiązku, nie prowadzi ewidencji, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych lub gdy jest to czyn mniejszej wagi, karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder