Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, „podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Może się zdarzyć, że kasa fiskalna ulegnie awarii, wówczas do ponownego jej uruchomienia, bądź ewentualnego naprawienia, firma może sporo stracić, bowiem każda transakcja musi przebiegać prawidłowo, a za niewydanie paragonu fiskalnego klientowi, przedsiębiorca może zostać ukarany.

Dobrym sposobem, aby uniknąć sytuacji, gdzie trzeba podjąć decyzję o zakończeniu sprzedaży, będzie zakup dodatkowej, zapasowej kasy fiskalnej. Taka inwestycja musi być przemyślana – jak każda kasa rejestrująca, musi przechodzić przeglądy techniczne, które są w interesie przedsiębiorcy. Za brak przeglądu kasy fiskalnej grozi kara pieniężna w wysokości 300 zł. 

CZY POSIADANIE ZAPASOWEJ KASY FISKALNEJ JEST OBOWIĄZKOWE?

Przedsiębiorca nie musi, ale może zakupić zapasową kasę fiskalną. Nie jest to jego obowiązek. Jednakże warto pomyśleć nad takim zakupem, aby być przygotowanym na każdą ewentualność.

ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ CZY TEŻ NA REZERWOWĄ


ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT głosi, że „podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700zł”. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zdecydował się na zakup zapasowej kasy fiskalnej, może skorzystać z ulgi, ale tylko wtedy, gdy obie kasy (tę obowiązkową i tę dodatkową) kupi jednocześnie. Należy pamiętać, że wszystkie kasy fiskalne, które są w posiadaniu przedsiębiorcy, muszą być zgłoszone oraz zafiskalizowane.

ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ

„Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2”.

Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25. dnia miesiąca następującego po:
  •       miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
  •       kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;
  1.  do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder