Posiadanie kasy fiskalnej niesie ze sobą wiele zobowiązań, a jednym z nich jest regularny przegląd techniczny. Zaniedbanie tego obowiązku może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe.

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – kiedy robić?

Na mocy art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT, każdy właściciel kasy fiskalnej ma obowiązek regularnie poddawać ją przeglądom technicznym. Odpowiedzialność za ustalenie terminu przeglądu spoczywa na właścicielu, przy czym powinien on mieć miejsce co najmniej raz na 2 lata

Jeśli właściciel uzna, że potrzeba przeprowadzenia przeglądu wcześniej, ma taką możliwość.

Przegląd techniczny jest przeprowadzany przez autoryzowanego serwisanta. Natomiast na przedsiębiorcy spoczywa obwiązek zgłoszenia się na taki przegląd.

Każdy serwis wycenia usługę przeglądu technicznego indywidualnie.

Jak wygląda przegląd urządzeń fiskalnych?

Firma serwisowa sprawdza przede wszystkim:

– stan plomb na obudowie kasy oraz ewentualnie na module fiskalnym,

– stan ogólny obudowy kasy,

– czytelność wydruków fiskalnych generowanych przez kasę,

– zgodność wersji programów kasowych z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisową,

– poprawność działania kasy, 

– emisję dokumentów fiskalnych,

– sprawność wyświetlacza,

– stan pamięci fiskalnej oraz modułu fiskalnego w odniesieniu do dokumentacji serwisowej,

– stan techniczny akumulatorów lub baterii zasilającej kasę.

Po zakończeniu przeglądu, serwisant rejestruje informacje w Książce Kasy Rejestrującej. W zależności od rodzaju kasy, można kontynuować korzystanie z niej od razu po przeglądzie lub od kolejnego dnia.

Konsekwencje ominięcia przeglądu

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, właściciel kasy fiskalnej, który ominie jej przegląd techniczny, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty odliczonej lub zwróconej przy zakupie kasy rejestrującej. Ponadto, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć karę pieniężną

Pamiętaj, że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest regularne planowanie przeglądów technicznych posiadanych kas fiskalnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder