Wprowadzenie obowiązku posiadania i korzystania z kas fiskalnych to jedno z istotnych działań podatkowych, które miało na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak dla wielu przedsiębiorców zakup kasy fiskalnej to inwestycja, która wiąże się z kosztami. Na szczęście istnieje możliwość ubiegania się o ulgę na zakup kasy fiskalnej. Jednak przedsiębiorcy muszą spełnić kilka warunków, aby nie zostali zmuszeni do zwrotu tej ulgi.

Kiedy można domagać się zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencję sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej, mają prawo do korzystania z ulgi na zakup tego urządzenia. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dowodu zapłaty za kasę rejestrującą oraz rozpoczęcie ewidencjonowania na niej sprzedaży w odpowiednim terminie.

Wysokość ulgi wynosi 90% ceny netto zakupu kasy fiskalnej, ale nie może przekroczyć 700 złotych.

Konieczność zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot ulgi na zakup kasy fiskalnej występuje, jeśli przedsiębiorca w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

zaprzestanie używać kasy fiskalnej,

– nie przeprowadzi obowiązkowego przeglądu technicznego kasy,

– nie zapewni połączenia między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK),

naruszy obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Zawieszam działalność i co dalej?

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie należy do zdarzeń, które powodują obowiązek zwrotu ulgi, pod warunkiem jednak, że podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej. Jeżeli jednak suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu działalności) przekracza trzy lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności. Jeśli natomiast okres używania kasy rejestrującej nie przekracza trzech lat – to odliczoną wcześniej ulgę podatnik jest zobowiązany zwrócić. (…)

– czytamy w Interpretacji Indywidualnej z 11 stycznia 2017 r. o sygn. 3063-ILPP2-2.4512.188.2016.1.

Zgodnie z regułą, podatnik nie jest zobligowany do zwracania ulgi, pod warunkiem, że kasa rejestrująca będzie funkcjonowała przez okres trzech lat. Jeśli okres zawieszenia działalności przekracza trzy lata, podatnik będzie zobowiązany do zwrócenia ulgi, którą otrzymał przy zakupie kasy fiskalnej.

A co z kasą online?

Na stronie www.biznes.gov.pl widnieje informacja, że jeśli przedsiębiorca zakupił więcej niż jedną kasę online, ma prawo skorzystać z ulgi na każdą z nich, o ile rozpoczął korzystanie z każdej kasy w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Ulga na zakup kasy online przysługuje zarówno przedsiębiorcom rozliczającym podatek VAT, jak i przedsiębiorcom, którzy są zwolnieni z obowiązku podatkowego lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, a także ewidencjonują sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder