Ulga na zakup kasy fiskalnej – opis i warunki przyznania

Podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego ma możliwość odliczenia od niego kwotę wydatku na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% ceny jej/ich zakupu, nie przekraczającej jednak 700 zł.

Jeżeli ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas obowiązuje podatnika, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku, lub jest zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 - to może on wnioskować o zwrot bezpośredni wymienionej kwoty na rachunek bankowy. Zwrot dokonywany jest w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku. [wzór wniosku]

Aby skorzystać z tej ulgi należy spełnić kilka warunków koniecznych, w przeciwnym razie nie zostanie ona przyznana, lub co gorsza trzeba będzie ją zwrócić.

Warunki skorzystania ze zwolnienia:

 • Zakup i fiskalizacja kasy przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
  zgłoszenie o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji (warunek ten nie jest obowiązkowy dla korzystania ze zwolnienia ale jest podstawą nadania numeru ewidencyjnego),
 • Złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania, w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej,
 • Dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 • Zapłata całości należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 • Rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ustawowym - przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje i kryteria i warunki techniczne.

Jak i kiedy dokonać odliczenia?

Przyjęto, że kwota odliczenia dokonywana w danym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać wartości różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Limitowane odliczenie jest jednak dopuszczone także w sytuacji, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa wartości podatku należnego. Może to skutkować brakiem podatku do zapłaty lub powstaniem kwoty do zwrotu podatnikowi. W tym drugim przypadku nie może ona jednak przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym równowartości:

 • 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł (gdy podatnik rozlicza się miesięcznie),
 • 50% kwoty odpowiadającej 90% tej ceny, nie więcej niż 350 zł (gdy rozlicza się kwartalnie).

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • Oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • Informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • Fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi

Kiedy należy zwrócić wartość ulgi?

Gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot,

 • Zaprzestaną działalności;
 • Nastąpi otwarcie likwidacji;
 • Zostanie ogłoszona upadłość;
 • Nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3

Ulga ta to swoista szansa dla przedsiębiorców na podążanie za zmianami w prawie, przypomnijmy, że z początkiem roku obniżono limit obrotów danej firmy, który pozwala na zwolnienie z obowiązku korzystania z kas fiskalnych do 20 000zł – co wywołało wzrost zapotrzebowania w przedsiębiorstwach na kasy fiskalne.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl